Dienst Wonen Zorg en Samenleven, omdopen in de Dienst Worgen, Stoken en Samenzweren

In de Telegraaf van 19 oktober stond een artikel waarin werd uitgelegd dat in Amsterdam het niet meer is toegestaan om samen te wonen, zonder een relatie te hebben. Nelly Frijda heeft daarover de volgende vragen gesteld in de Raadsvergadering van 20 oktober 2010.

Mondelinge Vragen van Nelly Frijda (Red Amsterdam) over Telegraaf-artikel “Zonder relatie geen woning”

1. Kent de Wethouder de Uitvoeringsinstructies Woonruimtebemiddeling, die kennelijk door de Dienst Wonen Zorg en Samenleven worden gehanteerd?

Zo ja, is de wethouder het ermee eens, dat die op de wijze worden gehanteerd zoals in het een bericht in de De Telegraaf van dinsdag 19 oktober beschreven werd ?

Zo nee, waarom niet ?  En is de Wethouder het met ons eens dat zowel hij als de Raad over bedoelde Uitvoeringsinstructies geïnformeerd dient te worden?

2. Klopt het bericht in De Telegraaf van dinsdag 19 oktober 2010 (‘Zonder relatie geen woning’) dat de gemeente Amsterdam diezelfde avond in de Stadsregio wilde voorstellen een samenlevingsverband tussen drie personen, tussen wie geen familierechtelijke relatie bestaat, per 1 november aanstaande niet langer toe te staan in het kader van de Uitvoeringsinstructies Woonruimtebemiddeling?

3. Wat is de reden dat het College Amsterdammers wil beperken in de keuze hoe we willen samenleven?

4. Is het college het met ons eens dat de overheid zich überhaupt niet moet bemoeien met het samenlevingsverband tussen twee of meer volwassen personen, zolang zij ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de totale huurbetaling van een gezamenlijk bewoonde woning?

5. Deelt het college onze mening dat dergelijke woonvormen, waarbij volwassenen de woning met elkaar delen, maar niet noodzakelijkerwijs het bed en de huishouding, voorzien in een behoefte, zowel onder studenten als ook onder andere volwassenen die hiervoor kiezen?

6. Vindt het college met ons dat dergelijke woonvormen een efficiënt gebruik van de woningvoorraad bevorderen, omdat het aantal bewoners per woning hoger ligt dan wanneer iedereen zelfstandig zou wonen? En dat deze woonvorm daarom eerder gestimuleerd, dan verboden zou moeten worden?

7. Zo ja, is het college bereid te onderzoeken hoe de bestaande regelgeving, zoals de Uitvoeringsinstructie van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven, aangepast kan worden om deze woonvormen toe te staan? (zowel bij inschrijving als woningzoekende als bij woningtoewijzing) Zo ja, kan het college aangeven op welke termijn dat kan gebeuren?

8. Zo nee, lijkt het de Wethouder dan niet gepast om de Dienst Wonen Zorg en Samenleven, om te dopen in de Dienst Worgen, Stoken en Samenzweren, of deze weer gewoon de Dienst Herhuisvesting te noemen ?