Verslag raadsvergadering 7/8 november

Roderic Evans-Knaup spreekt de gemeenteraad toe tijdens raadsdebat over Begroting 2013

Er stond een hoop op de agenda en op het spel, tijdens de tweedaagse raadsvergadering van 7 en 8 november: de vaststelling van de Begroting 2013 en de vaststelling van het Kunstenplan 2013-2016. Twee onderwerpen die Red Amsterdam na aan het hart liggen.

Het belang van de begroting van Amsterdam spreekt voor zich, het is immers het huishoudboekje van de grootste gemeente van Nederland. Bovendien heeft Red Amsterdam er altijd op gehamerd dat ons gemeentebestuur de tering naar de nering moet zetten: stoppen met dure prestigeprojecten en beginnen met verantwoord boekhouden en investeren in zaken die voor alle Amsterdammers nuttig en belangrijk zijn. Het is dan ook met een kritische blik en een nauwlettend oog dat wij iedere kadernota of begroting beschouwen. Tot onze tevredenheid kunnen wij in grote lijnen instemmen met de begroting voor het nieuwe jaar. Het college treft voldoende maatregelen om de crisis en de bezuinigingen het hoofd te bieden. De gevolgen van die maatregelen voor de Amsterdammer zijn zoveel mogelijk beperkt. In plaats van in de portemonnee van de burger, wordt er gekeken naar de eigen organisatie, die efficiënter en effectiever zal moeten gaan worden.

Wel hebben wij onze zorg uitgesproken dat het college wellicht van te rooskleurige toekomstscenario’s uitgaat. Want zelfs het meest voorzichtige scenario gaat uit van economische groei. Maar is dat realistisch? Red Amsterdam heeft daarom voorgesteld om eerder dan gepland  een serieuze stresstest te laten uitvoeren.

Verder heeft Red Amsterdam de suggestie gedaan dat het college haar voordeel moet doen met het vertrek van wethouder Lodewijk Asscher, door een herverdeling van de portefeuilles en het aanstellen van een wethouder die volledig toegewijd is aan Financiën. Inmiddels lijkt de Partij van de Arbeid, met de voordracht van de relatief onervaren Pieter Hilhorst als opvolger van Lodewijk Asscher, deze suggestie naast zich neer te hebben gelegd.

Lees hier de volledige Toespraak Begroting 2013.

Ten aanzien van het Kunstenplan heeft Red Amsterdam onverminderd gepleit voor uitbreiding van het cultuurbudget. Een uitbreiding die wat ons betreft ten koste mag gaan van geldverslindende en onrendabele projecten, zoals de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. In een motie heeft Red Amsterdam het college opgeroepen om te stoppen met de vervroegde aanleg van de zeesluis en de jaarlijkse kapitaallasten van 950 duizend euro over te hevelen naar het Kunstenplan. Helaas kon deze motie enkel op de steun van de SP rekenen, waardoor de motie werd afgewezen.

Verder hebben wij onze zorgen geuit over het feit dat Amsterdam de komende jaren meer instellingen gaat ondersteunen dan voorheen met minder geld dan voorheen.

Dat betekent dat veel instellingen geld krijgen, maar bijna zonder uitzondering minder dan gevraagd. Het is daarom maar zeer de vraag of al deze instellingen hun geprezen en gehonoreerde plannen wel kunnen waarmaken.

Red Amsterdam heeft door middel van verscheidende moties getracht om extra middelen beschikbaar te maken voor het Kunstenplan, bijvoorbeeld door expositie- en atelierruimte P/////AKT te financieren uit middelen van het broedplaatsenbeleid en het Maria Austria Instituut (MAI) te financieren binnen de begroting van het Stadsarchief, de instelling waarmee het MAI de komende jaren intensief gaat samenwerken.
In plaats daarvan heeft een meerderheid van GroenLinks, D66 en de Partij van de Arbeid besloten om met een generieke korting van 0,386% over alle instellingen een aantal andere instellingen te “redden” of extra geld toe te kennen. Hoewel Red Amsterdam blij is dat hiermee nu ook filmfestival Africa in the Picture, Vondelpark Openluchttheater en Felix Merites aan het Kunstenplan zijn toegevoegd en er extra geld gaat naar De Toneelmakerij en Pakhuis de Zwijger, gaat het lijnrecht in tegen het standpunt van Red Amsterdam dat wij niet de kaasschaaf mogen hanteren om sommige instellingen, op arbitraire en subjectieve gronden en ten koste van andere instellingen, te financieren.

Lees hier de volledige Toespraak Kunstenplan 2013-2016.