Mogelijk proef met elektrische stadsbussen

E-bussen voor de Stopera

E-bussen voor de Stopera

Verkeerswethouder Eric Wiebes van Amsterdam heeft aangekondigd een inventarisatie te maken van proefprojecten met elektrische stadsbussen in Nederland. Wanneer het aantal al bestaande proeven te beperkt is, of de resultaten daarvan onvoldoende bruikbaar zijn voor Amsterdam, zal het college zelf opdracht geven tot het starten van een proef met elektrische stadsbussen. Aanleiding voor de toezegging van de wethouder is het initiatiefvoorstel van stadspartij Red Amsterdam, “Amsterdam Elektrisch, ook de OV-stadsbus”.

Het voorstel van Red Amsterdam werd op 7 februari besproken in de raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit. In het voorstel wordt ervoor gepleit dat de gemeente Amsterdam, samen met het GVB, zo snel mogelijk haar onderzoek naar uitstootvrij busvervoer uitbreidt met diverse pilotprojecten waarbij gebruik gemaakt wordt van volledig elektrische bussen.

Boris Klatser, initiatiefnemer en duo-raadslid voor Red Amsterdam, licht toe:
“Sinds jaar en dag worden stadsbussen aangedreven door dieselmotoren, die voor veel vervuiling zorgen. Amsterdam heeft de ambitie om richting volledig uitstootvrij busvervoer te gaan en daarvoor doet de gemeente al bijna tien jaar proeven met hybride brandstofcelbussen, bussen die rijden op waterstof. Maar aan de productie en opslag van waterstof kleven aanzienlijke veiligheidsrisico’s. Daarom willen we dat ook elektrische bussen bij deze proeven betrokken worden.”

In een bestuurlijke reactie op het voorstel van Red Amsterdam was wethouder Eric Wiebes eerder terughoudend over het inzetten van elektrische bussen: “De stand der techniek is nog niet zo ver dat er binnenkort op grote schaal elektrische bussen kunnen worden ingezet.” Om raadsleden en wethouder kennis te laten maken met de stand der techniek op het gebied van elektrische bussen, organiseerde Red Amsterdam daarom deze week al een presentatie van elektrische bussen voor het stadhuis van Amsterdam.

Boris Klatser: “Op weg naar 100% uitstootvrij busvervoer moet de gemeenteraad keuzes gaan maken. Politiek gezien kunnen we echter pas een beslissing nemen als we voldoende gegevens hebben over alle alternatieven voor dieselbussen. Op dit moment beschikken we alleen over die gegevens voor waterstofbussen.”

Tijdens de bespreking van het voorstel in de raadscommissie, waar ook twee leveranciers van elektrische bussen het woord voerden, werd het belang van een proef met elektrische bussen door een meerderheid van de aanwezige partijen onderkend. Bovendien werd door de aanwezige leveranciers aangeboden om kosteloos een pilot te starten in Amsterdam.

Boris Klatser: “Wat wij nu aan de wethouder vragen is: hoe kunnen we op zo kort mogelijke termijn een zo groot mogelijke proef met zoveel mogelijk elektrische bussen starten?”

Het leidde tot de toezegging van wethouder Eric Wiebes dat er een inventarisatie gemaakt wordt van alle reeds bestaande proeven en pilots met elektrische bussen en dat op basis daarvan gekeken wordt of die proeven voldoende data opleveren om een keuze te maken op weg naar uitstootvrij busvervoer. Pas wanneer hiervoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, zal Amsterdam zelf een pilotproject starten.

Volgens Boris Klatser kan Amsterdam zijn voordeel doen met kennis en ervaring die al in andere Nederlandse steden is opgedaan. Zo hebben Utrecht en Amersfoort al proeven uitgevoerd en is ook Rotterdam inmiddels bezig met een pilot: “We hoeven het elektrische wiel niet helemaal zelf uit te vinden.”

Klik op de afbeelding hieronder om het item bij RTVNH Nieuws te zien:

De bussen bij RTVNH Nieuws

En klik hier voor het interview van Boris op Radio 1.