Red Amsterdam stemt niet in met Jaarrekening 2012

Op 15 mei is tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Amsterdam de jaarrekening van 2012 besproken. Red Amsterdam is bijzonder kritisch over de jaarrekening. Onze zorgen worden bovendien in belangrijke mate gedeeld door de rekeningencommissie en de accountant die de jaarrekening heeft beoordeeld. Al vaker heeft Red Amsterdam aangedrongen op de aanstelling van een wethouder van Financiën, die enkel en alleen verantwoordelijk is voor de financiën van de stad. Zolang deze maatregel niet wordt genomen, heeft Red Amsterdam er onvoldoende vertrouwen in dat het college op korte termijn in staat zal zijn het risicomanagement en de controle over de financiën beter op orde te krijgen. Daarom heeft Red Amsterdam niet ingestemd met de vaststelling van de jaarrekening over 2012.

Geachte voorzitter, college en raadsleden,
Dames en heren,

“Vorig jaar al, hebben wij aandacht gevraagd voor het stijgende risicoprofiel van de gemeente en de noodzaak tot versterking van risicomanagement en control en verbetering van de sturingsinformatie.”

Dames en heren, deze zin komt letterlijk uit de accountantsverklaring. Maar ook zonder deze bronvermelding had u mij onmiddellijk geloofd.

“Het laatste jaar is de crisis veel harder ingeslagen dan de meesten hier verwacht hadden. Red Amsterdam kan echter met recht en reden claimen dat het een jaar geleden al daarvoor waarschuwde.”

Opnieuw een zin die zomaar uit de pen van een gretige tekstschrijver had kunnen komen, maar die afkomstig is van wethouder Van Poelgeest, bij de bespreking van de EindejaarsRAG in de commissie BWK.

Eigen roem stinkt, dames en heren, en zoals wel vaker hoopten wij in het ongelijk gesteld te worden. Maar de realiteit trekt zich weinig aan van hoop.

Wat nu voorligt, is een jaarrekening die na controle van de accountant niet heeft geleid tot een “schone verklaring”, zoals ACAM het noemt. Als gevolg van de onzekerheden in de controle met betrekking tot de waardering van de onderhanden zijnde grondexploitaties en de hieraan gerelateerde voorzieningen, kent de accountantsverklaring een beperking, zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening.

Dat betekent niet dat er geen maatregelen zijn genomen, integendeel.Er zijn “stringente maatregelen” genomen, om de accountant maar weer te citeren, en daar zijn we blij mee. Beter laat dan nooit en ja, wij zijn van mening dat sommige maatregelen rijkelijk laat zijn genomen. Té laat.

Zó laat zelfs, dat de accountant niet op tijd over voldoende informatie kan beschikken om de jaarrekening zonder voorbehoud goed te keuren. Vervolgens blijkt ook het risicomanagement nog niet op orde en is de basiscontrole niet sterk genoeg. De controle op zich is in feite al een risico en daarmee zou je je haast gaan afvragen of de raad deze rekening überhaupt kan goedkeuren.

Zo ver zal het allicht niet komen. Maar u begrijpt dat onze zorgen met deze jaarrekening allerminst zijn weggenomen. Want met name het risicomanagement zal in de nabije toekomst alleen maar moeilijker worden. Amsterdam gaat een stapeling van veranderingen tegemoet: veranderingen in het bestuurlijk stelsel, 1 stad 1 opgave, decentralisaties vanuit het Rijk, reorganisaties en bezuinigingen.

Wij kunnen ons dan ook goed vinden in een groot aantal van de aanbevelingen in het Generaal Verslag en de rapportage van de Rekeningencommissie, die overigens uitstekend werk heeft verricht en een groot compliment verdient.

In één van de aanbevelingen uit het Generaal Verslag, met klem onderschreven door de Rekeningencommissie, kunnen wij ons in het bijzonder goed vinden: Het verstevigen van het risicomanagement door het aanstellen van een Chief Risk Officer. Zoals u weet, wil Red Amsterdam zelfs een stap verder gaan, met het aanstellen van een fulltime wethouder van Financiën, om van bovenaf structuur en een cultuurverandering af te dwingen. En die kans ziet zijn stukken op tijd aan te leveren…

Zonder zo’n wethouder is Red Amsterdam minder positief dan de rekeningencommissie over de kans dat het college het risicomanagement en de controlfunctie op orde krijgt.

Helaas zult u het ter afsluiting van deze bijdrage moeten doen met een citaat van mijzelf:

“Red Amsterdam stemt niet in met de jaarrekening.”

Dank u wel.