Alle berichten van roderic

Dienst Wonen Zorg en Samenleven, omdopen in de Dienst Worgen, Stoken en Samenzweren

In de Telegraaf van 19 oktober stond een artikel waarin werd uitgelegd dat in Amsterdam het niet meer is toegestaan om samen te wonen, zonder een relatie te hebben. Nelly Frijda heeft daarover de volgende vragen gesteld in de Raadsvergadering van 20 oktober 2010.

Mondelinge Vragen van Nelly Frijda (Red Amsterdam) over Telegraaf-artikel “Zonder relatie geen woning”

1. Kent de Wethouder de Uitvoeringsinstructies Woonruimtebemiddeling, die kennelijk door de Dienst Wonen Zorg en Samenleven worden gehanteerd?

Zo ja, is de wethouder het ermee eens, dat die op de wijze worden gehanteerd zoals in het een bericht in de De Telegraaf van dinsdag 19 oktober beschreven werd ?

Zo nee, waarom niet ?  En is de Wethouder het met ons eens dat zowel hij als de Raad over bedoelde Uitvoeringsinstructies geïnformeerd dient te worden?

2. Klopt het bericht in De Telegraaf van dinsdag 19 oktober 2010 (‘Zonder relatie geen woning’) dat de gemeente Amsterdam diezelfde avond in de Stadsregio wilde voorstellen een samenlevingsverband tussen drie personen, tussen wie geen familierechtelijke relatie bestaat, per 1 november aanstaande niet langer toe te staan in het kader van de Uitvoeringsinstructies Woonruimtebemiddeling?

3. Wat is de reden dat het College Amsterdammers wil beperken in de keuze hoe we willen samenleven?

4. Is het college het met ons eens dat de overheid zich überhaupt niet moet bemoeien met het samenlevingsverband tussen twee of meer volwassen personen, zolang zij ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de totale huurbetaling van een gezamenlijk bewoonde woning?

5. Deelt het college onze mening dat dergelijke woonvormen, waarbij volwassenen de woning met elkaar delen, maar niet noodzakelijkerwijs het bed en de huishouding, voorzien in een behoefte, zowel onder studenten als ook onder andere volwassenen die hiervoor kiezen?

6. Vindt het college met ons dat dergelijke woonvormen een efficiënt gebruik van de woningvoorraad bevorderen, omdat het aantal bewoners per woning hoger ligt dan wanneer iedereen zelfstandig zou wonen? En dat deze woonvorm daarom eerder gestimuleerd, dan verboden zou moeten worden?

7. Zo ja, is het college bereid te onderzoeken hoe de bestaande regelgeving, zoals de Uitvoeringsinstructie van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven, aangepast kan worden om deze woonvormen toe te staan? (zowel bij inschrijving als woningzoekende als bij woningtoewijzing) Zo ja, kan het college aangeven op welke termijn dat kan gebeuren?

8. Zo nee, lijkt het de Wethouder dan niet gepast om de Dienst Wonen Zorg en Samenleven, om te dopen in de Dienst Worgen, Stoken en Samenzweren, of deze weer gewoon de Dienst Herhuisvesting te noemen ?

Regeerakkoord legt bom onder voortbestaan GVB

Red Amsterdam ziet kansen voor Amsterdam in nieuw regeerakkoord.

Met alle voorbehoud over de haalbaarheid en wenselijkheid van de voornemens van de aanstaande regeringscombinatie, vindt de fractie van Red Amsterdam bij bestudering van het concept regeerakkoord ten minste drie voornemens die van groot belang zijn voor Amsterdam. Het gaat om de afschaffing van de stadsdelen en de stadsregio’s,  het instellen van een Autoriteit Infrastructuur en Openbaar Vervoer voor de Randstad en de aanbestedingsverplichting van het openbaar vervoer in de drie grootste steden.

Red Amsterdam is steeds voorstander geweest de stadsdelen, die een peperdure bestuurslaag vormt, af te schaffen. Opheffen van de stadsregio Amsterdam zou Red Amsterdam wenselijk vinden, omdat het in zijn huidige vorm, een ondemocratisch monstrum is, dat vrijwel ongecontroleerd verplichtingen kan aangaan of opleggen, die niet alleen het gehele regionale Openbaar Vervoer betreffen, maar zelfs de Jeugdzorg.

Red Amsterdam kijkt reikhalzend uit naar de bevoegdheid -en democratische gehalte- van de Autoriteit Infrastructuur en is erg benieuwd naar de mogelijkheden om de verantwoordelijkheid van de uitvoering van het project Noord-Zuidlijn aan deze autoriteit over te dragen.

Nelly Frijda: “Er ligt hier een enorme kans voor de gemeente Amsterdam om alsnog onder de ondragelijke schuldenlast van de Noord-Zuidlijn uit te komen. Het college moet alles op alles zetten om dat project zo snel mogelijk aan die nieuwe Autoriteit over te dragen.”

Met het voornemen van de nieuwe regering om de aanbesteding van het openbaar vervoer verplicht te stellen in Amsterdam, komt een definitief einde aan de onderhandse gunning van de OV-concessie Amsterdam aan het GVB. Red Amsterdam heeft in april 2010 over de legitimiteit van de gunning aan de GVB schriftelijke vragen gesteld, waarop de nieuwe Wethouder Verkeer en Vervoer, tijdens het reces, in juli moest toegeven, dat als de Wet Personenvervoer niet gewijzigd zou worden de OV-concessie inderdaad openbaar aanbesteed zou moeten worden. Deze wetswijziging lijkt nu definitief van de baan. Dit betekent dat er een openbare aanbesteding moet plaatsvinden, waarbij het GVB moet opboksen tegen andere grote europese vervoersbedrijven. Waarbij de kans reeel is dat een ander de concessie gegund wordt en het GVB daardoor geen reden van bestaan meer heeft, en moet worden opgeheven.

Volkskrant: Red Amsterdam heeft beste verkiezingsfilm.

David Snellenberg van reclamebureau Dawn beoordeelt diverse campagnefilms voor Volkskrant.tv. Het item is hieronder te zien:

Prijsvraag: Wat gaan we straks met de lege stations doen?

De politieke partij Red Amsterdam, lijst 8, heeft een prijsvraag/wedstrijd uitgeschreven voor ideeën, wat te doen met de reeds gebouwde stations voor de NoordZuid/lijn, mocht dit levensgevaarlijke en onbetaalbare project onder de historische binnenstad van Amsterdam en de Pijp door, zoals Red Amsterdam hoopt, niet doorgaan.

Wat gaan we met de ongebruikte stations doen?

Een parkeergarage onder het Rokin? Een grote fietsenstalling en een discotheek onder CS? Een parkeergarage en een marktopslag bij de Albert Cuyp onder de Ferdinand Bol? En een winkelcentrum en/of een museum onder de Vijzelgracht?

Als er wordt gestopt met de NoordZuid/lijn moeten er nieuwe bestemmingen komen voor de (deels) al aangelegde stations bij het CS, het Rokin, de Vijzelgracht en de Ferdinand Bolstraat. (Het stuk CS-Noord wil Red Amsterdam zo snel mogelijk afbouwen en in gebruik laten nemen). Red Amsterdam wil Amsterdammers mee laten denken over een voor de stad en de Amsterdammers nuttige en bijzondere invulling van de lege stations, die mogelijk ook geld in de lege kassa van de gemeente brengt. Geld dat hard nodig is om de verschrikkelijke gevolgen van de brute en keiharde bezuinigingsplannen van het College van B&W van PvdA en Groen Links, gesteund door de VVD en andere partijen in de gemeenteraad voor alle Amsterdammers (wij moeten die nutteloze megalomane projecten betalen) enigszins te verzachten.

Door middel van een prijsvraag/wedstrijd wordt iedereen, Amsterdammers, kunstenaars, creatievelingen, zakenmensen en architecten, opgeroepen zijn of haar ideeën hierover aan ons te melden. Dat mag één woord zijn, maar ook een verder uitgewerkt plan. De beste ideeën worden gevisualiseerd en gepresenteerd. Het beste idee wint een prijs, bestaande uit een OV-jaarkaart.

Zoals velen weten, hebben kinderen vaak de beste, simpelste en meest heldere ideeën. We roepen deze groep dan ook speciaal op om deel te nemen aan de prijsvraag/wedstrijd. Ideeën van kinderen krijgen speciale aandacht.

Er is een jury aangezocht, die de beoordeling van de ideeën uitvoert en een prijswinnaar aanwijst.
De jury bestaat uit de volgende personen:

Jowa Kis Jovak , interieur architect en oprichter van Jowa
Hajo de Boer, art director en oprichter van reclamebureau GUMMO
Meinke Horn, kunstenaar en kandidaat-raadslid voor Red Amsterdam
Henja Schneider, publicist en ervaringsdeskundige met kinderen
Oscar van der Voorn, galeriehouder en kandidaat-raadslid voor Red Amsterdam
Miranda Frijda, zangeres en radio- en TV-presentatrice
We vragen ook nog de directeur van de fa. de Waal, funderingsdeskundige met ernstige kritiek op de plannen voor de NoordZuid/lijn

Deadline voor het indienen van ideeën is zaterdag 27 februari, om 16.00 uur stipt. Het kan via de e-mail op adres info@red-amsterdam.nl of op het kantoor van Red Amsterdam in café Reynders – Leidseplein 8. De beste ideeën en de winnaar worden maandag 1 maart bekendgemaakt.

Meer informatie over de prijsvraag/wedstrijd kunt u krijgen via info@red-amsterdam.nl

Stoppen 2 miljard goedkoper dan doorgaan.

Naar aanleiding van de open brief van Red Amsterdam aan het College en de Gemeenteraad, komt de Telegraaf met een artikel over de miljardenbesparing, die het stoppen van de Noord-Zuidlijn Amsterdam kan bieden. Klik op het plaatje voor het volledige artikel. De open brief van onze lijsttrekker Pitt Treumann met daarin de verantwoording van de cijfers is daaronder te lezen.

Open brief aan het College van B&W van Amsterdam

STOPPEN NOORD/ZUIDLIJN BESPAART € 2 MILJARD

Op wrakke gronden en op basis van een ondermaats rapport-Veerman heeft de Gemeenteraad vorig jaar het besluit genomen door te gaan met de Noord/Zuidlijn. Niet in de laatste plaats omdat stoppen duurder zou zijn dan doorgaan. Deze mantra is sindsdien door iedereen klakkeloos overgenomen. Want dat maakt de beslissing “Doorgaan” een stuk makkelijker natuurlijk, zelfs als het gaat om een zinloos project zonder voordelen.
Maar het is domweg niet waar! Dat zou iedereen alleen al met zijn boerenverstand moeten begrijpen. Red Amsterdam heeft deze zaak nu eens goed nagerekend, op grond van publieke gegevens en aanvullende cijfers die op verzoek van Red Amsterdam zijn verschaft door de verantwoordelijke wethouder.


Nu stoppen, de zaak netjes afhechten en keurig afwerken bespaart zo’n 2 miljard Euro!!! Als de verbinding van Noord met CS wordt voltooid en het ontbrekende stuk Ringspoor tussen Sloterdijk en CS wordt gelegd (dat zal overigens gefaseerd gebeuren), kan de overheid nog altijd zo’n € 1.5 miljard in zijn zak houden.

Liever gezegd: het bespaart per Amsterdammer dat enorme bedrag, van circa € 2000, baby’s en bejaarden inbegrepen!
In dit bedrag zijn de toekomstige risico’s nog maar nauwelijks meegenomen. Als de gemeente alle bedrijven langs het tracé de garanties geeft die kennelijk aan de Bijenkorf zijn gegeven, krijgt de rekensom een open eind-karakter net als het bouwcontract.

Het is een onthutsende rekensom. Er zijn twee mogelijkheden: of het gemeentebestuur heeft dit niet geweten of het heeft ons allemaal bewust voorgelogen. In het eerste geval is het volledig incompetent in het tweede onbetrouwbaar.
In elk geval heeft het gemeentebestuur tijdens het hele proces de gewoonte gehad naar zich toe te rekenen: risico’s bagatelliseren en “goodies” als het even kon dubbel rekenen. Een “mooi” voorbeeld is de Rijkssubsidie. Over de € 600 miljoen Rijksbijdrage wordt gezegd dat deze nagenoeg zeker zal worden teruggevorderd als de Noord/Zuidlijn niet wordt voltooid. Een  nieuwe volstrekt onbekende subsidie -ook zo’n € 600 miljoen- is al ingeboekt . Het eerste is domweg niet waar (zie hierna) en de kans dat het Rijk nog verder over de brug zal komen is buitengewoon klein –
Dat was al zo voor het vertrek van het PvdA-smaldeel uit het kabinet. Alleen al deze foutieve en misleidende voorstelling van zaken maakt een verschil uit van € 1.2 miljard.
Er is maar één, nu volledig onderbouwde conclusie mogelijk: Stop vandaag nog met de Noord/Zuidlijn!!!
Alleen al op financiële gronden. Nog ongerekend de enorme risico’s voor de historische binnenstad, de gammele vervoersprognoses, het verdwijnen van tram- en buslijnen en andere ellende die voor het gemeentebestuur allemaal vallen onder de noemer “klein ongemak”.

Graag zien wij zo spoedig mogelijk een reactie van het college op bovenstaande berekeningen.

Red Amsterdam

Pitt Treumann
lijsttrekker

Bijlage

Kosten en besparingen Noord zuidlijn voor de overheid (Rijk en Gemeente)

Na intensieve bestudering van de diverse rapporten van de Gemeente Amsterdam over de kosten van de Noord-Zuidlijn komt Red Amsterdam tot de conclusie dat stoppen aanzienlijk goedkoper is dan doorgaan. In het navolgende stuk rekenen we beide scenario’s door:


*) evenredig deel van de totale vernieuwing van treinen en systemen(veiligheidssysteem!) .

**) geraamde rente uitsluitend over de nu nog te doen investeringen (er is reeds 1.35 mld geinvesteerd en dat stijgt naar 3.8 mld. er moet dus nog 2.45 mld. gedaan worden. De netto schuld van Amsterdam stijgt dus van nu tot 2017 geleidelijk met dat bedrag.) Amsterdam moet vrijwel alle uitgaven nu financieren met leningen en daar moet uiteraard rente over worden betaald.

***) Zonder de nog ongetwijfeld te verwachten extra kosten boven de raming van Veerman. (schadevergoeding Bijenkorf? Ook bij ontruiming uit voorzichtigheid?)

*) Dit bedrag komt ons als zeer hoog voor gezien de matige prestaties van de aannemers maar we gaan er verder niet op in vanwege commercieel gevoelige onderhandelingen.

**) Gerson geeft een schatting van de kosten van dichtmaken en herstel die zeer hoog zijn:300mln . In de desbetreffende passage van de brief van Gerson komen in 10 regels vijf maal de woorden “indicatief “, “schatting” en “ globaal” voor. . Kortom de natte vinger van Veerman! Overigens noemt Veerman in zijn rapport ook een bedrag als ondergrens van 137mln. Wij schatten het bedrag op 150 mln voor het vullen van de stations met water of zand en het dichtmaken van de straat en het slopen van een enkele uitsteeksel dat hindrlijk is.Vermoedelijk zijn deze kosten nog minder als er een geschikt alternatief gebruik gevonden wordt.

Kortom Stoppen nu bespaart de overheid meer dan de helft van de bouwkosten zoals nu geraamd:  2 miljard =2000 miljoen euro.

In het voorgaande hebben we aangetoond datr de totale overheid een besparing kan bereiken van 2 miljard , maar als men bijziende is dan is het wellicht ook wenselijk alleen naar het budget van Amsterdam te kijken. B&W hebben een overzicht gemaakt dat  “aantoont” dat Amsterdam er wellicht beter af is als doorgegaan wordt .

Bron: Bezuinigingsapport “Inzet op Herstel” Gemeente Amsterdam

Het belangrijkste verschil met het voorgaande is de terugbetaling van de rijkssubsidie. Dit wordt gepresenteerd als feit, maar de overeenkomst is anders. In de subsidieverdeling staat: “de subsidiënt KAN de subsidie onder bepaalde voorwaarden terug vragen”. Ook de commissie Veerman, toch al niet zo positief in z’n opvattingen over stoppen geeft aan dat deze teruggave onderhandelbaar is. Ook hebben wij hierboven aangegeven dat de kosten van “dichtmaken” lager zullen zijn dan hier aangegeven (zie voetnoot **) bij “Stoppen nu”.

Wezenlijk is onze beoordeling van  de tweede post , de 1.8 mld bij doorgaan en afmaken. Dit is wezenlijk omdat B&W iedereen verbaasd heeft door een LAGER bedrag te vermelden bij afmaken dan voor stoppen, en die bewering ook publiekelijk voortdurend te herhalen Deze verbazing is terecht en leidt bij ons tot ongeloof . Immers in het staatje wordt van de officiele kosten raming , 3,1mld de rijksbijdrage en overige bijdragen afgetrokken, die in de tweede regel genoemd zijn, 0,7 mld.

3.1 mld. minus rijks- en regiobijdrage van 700 mln is nog altijd 2.4 miljard en niet 1,8 miljard euro… Er is dus een gat ter grootte van 600 miljoen in deze berekening en de daarop gebaseerde bewering van B&W.

Er is in het geheel niets bekend van een extra finacieringsbron voor Amsterdam voor deze extra 600 mln. Het Rijk, de Tweede Kamer, heeft duidelijk vastgesteld dat er niets extra’s komt.

B&W hebben de Raad en de politieke partijen bewust of onbewust misleid. Men stelt dat de NZL Amsterdam 1.8 mld kost terwijl de echte kosten minstens 3,1 zijn (3,8 mld., zie boven minus rijksbijdrage 0,7 mld.). Met andere woorden men moffelt met z’n eigen cijfers, 1,3 mld weg,bijna de helft van de bouwkosten. Dat is meer dan 2000 euro per Amsterdammer.

Aangezien dit alles heeft geleid tot de bewering: “ stopzetten levert niks op aan besparingen “ en vrijwel alle politieke partijen dat voor zoete koek hebben geslikt en nu debateren over bezuinigen en over verhogen van belastingen en parkeertarieven , is het noodzakelijk dat er gauw opheldering komt, teneinde de teminste de  laatste dagen van de campagne zuiver te laten verlopen.

Wij voelen ons misleid, om het zacht uit te drukken, en met ons de bevolking die de – inmiddeld berucht wordende – extra bezuinigingen moet  gaan slikken ten gunste van de Noord-Zuidlijn.

Wanneer komt eindelijk na zo vele jaren van amateuristisch geklungel  de tijd dat de gemeente met geloofwaardige mededelingen komt over de Noord-Zuidlijn?

Met de kennis van toen…

Hieronder een aantal nieuwe versies van de films “Met de kennis van toen”, gebaseerd op de commercials uit 1997 voor het referendum over de Noord-Zuidlijn.

Nelly Frijda:

Frans Mulder:

Anand:

Jerome Reehuis:

En Huib Broos:

“The Truth” over de Noord-Zuidlijn

Red Amsterdam, gebaseerd op “The Truth” van de Argentijnse partij RECREAR. prachtig gemaakt door ons bureau GUMMO.
Stoppen of doorgaan…. de argumenten voor de Noord-Zuidlijn zijn de argumenten tegen

Parool Poll: 47% van de Amsterdammers laat stem afhangen van Noord-Zuidlijn.

Bijna 3.000 mensen hebben afgelopen weekend gestemd op de poll van het Parool met de vraag: Is stoppen of doorgaan met de Noord-Zuidlijn bepalend voor uw keuze op 3 maart? 47% van de stemmers heeft aangegeven dat dat het geval is! En dat is een veel groter aantal dan wat drie weken geleden uit het onderzoek van dienst O&S van de gemeente Amsterdam kwam. Toen reageerde slechts bijna 12% van de ondervraagden positief op de vraag of de Noord-Zuidlijn invloed had op hun stemgedrag. Duidelijk is nu in ieder geval dat de Noord-Zuidlijn een zeer belangrijk punt bij de verkiezingen gaat worden en heeft Red Amsterdam daarmee aangetoond dat haar speerpunt sterk leeft onder de kiezers.

Bron: www.parool.nl

Nelly en Miranda met lied bij AT5

Nelly en Miranda Frijda waren gisteren te zien bij AT5 met de opnamen van de Red Amsterdam Carnavalskraker “Stop met de Noord-Zuidlijn”.

Het item is te zien door op het onderstaande plaatje te klikken:

Cobouw: fundering veel panden langs NZL route slecht

Het bouwvakblad Cobouw heeft vandaag een verhaal over de beperkte kennis bij het Projectbureau Noord-Zuidlijn van veel funderingen van panden langs de route. Hierin wordt funderingsspecialist Victor de Waal aangehaald, die gisteravond bij de hoorzitting van de Gemeenteraad sprak over deze kwestie. Het hele verhaal is te lezen door op het onderstaande plaatje te klikken.