Categorie archief: RED-Amsterdam

RED-Amsterdam, RED, Amsterdam, REDAmsterdam

Stoppen 2 miljard goedkoper dan doorgaan.

Naar aanleiding van de open brief van Red Amsterdam aan het College en de Gemeenteraad, komt de Telegraaf met een artikel over de miljardenbesparing, die het stoppen van de Noord-Zuidlijn Amsterdam kan bieden. Klik op het plaatje voor het volledige artikel. De open brief van onze lijsttrekker Pitt Treumann met daarin de verantwoording van de cijfers is daaronder te lezen.

Open brief aan het College van B&W van Amsterdam

STOPPEN NOORD/ZUIDLIJN BESPAART € 2 MILJARD

Op wrakke gronden en op basis van een ondermaats rapport-Veerman heeft de Gemeenteraad vorig jaar het besluit genomen door te gaan met de Noord/Zuidlijn. Niet in de laatste plaats omdat stoppen duurder zou zijn dan doorgaan. Deze mantra is sindsdien door iedereen klakkeloos overgenomen. Want dat maakt de beslissing “Doorgaan” een stuk makkelijker natuurlijk, zelfs als het gaat om een zinloos project zonder voordelen.
Maar het is domweg niet waar! Dat zou iedereen alleen al met zijn boerenverstand moeten begrijpen. Red Amsterdam heeft deze zaak nu eens goed nagerekend, op grond van publieke gegevens en aanvullende cijfers die op verzoek van Red Amsterdam zijn verschaft door de verantwoordelijke wethouder.


Nu stoppen, de zaak netjes afhechten en keurig afwerken bespaart zo’n 2 miljard Euro!!! Als de verbinding van Noord met CS wordt voltooid en het ontbrekende stuk Ringspoor tussen Sloterdijk en CS wordt gelegd (dat zal overigens gefaseerd gebeuren), kan de overheid nog altijd zo’n € 1.5 miljard in zijn zak houden.

Liever gezegd: het bespaart per Amsterdammer dat enorme bedrag, van circa € 2000, baby’s en bejaarden inbegrepen!
In dit bedrag zijn de toekomstige risico’s nog maar nauwelijks meegenomen. Als de gemeente alle bedrijven langs het tracé de garanties geeft die kennelijk aan de Bijenkorf zijn gegeven, krijgt de rekensom een open eind-karakter net als het bouwcontract.

Het is een onthutsende rekensom. Er zijn twee mogelijkheden: of het gemeentebestuur heeft dit niet geweten of het heeft ons allemaal bewust voorgelogen. In het eerste geval is het volledig incompetent in het tweede onbetrouwbaar.
In elk geval heeft het gemeentebestuur tijdens het hele proces de gewoonte gehad naar zich toe te rekenen: risico’s bagatelliseren en “goodies” als het even kon dubbel rekenen. Een “mooi” voorbeeld is de Rijkssubsidie. Over de € 600 miljoen Rijksbijdrage wordt gezegd dat deze nagenoeg zeker zal worden teruggevorderd als de Noord/Zuidlijn niet wordt voltooid. Een  nieuwe volstrekt onbekende subsidie -ook zo’n € 600 miljoen- is al ingeboekt . Het eerste is domweg niet waar (zie hierna) en de kans dat het Rijk nog verder over de brug zal komen is buitengewoon klein –
Dat was al zo voor het vertrek van het PvdA-smaldeel uit het kabinet. Alleen al deze foutieve en misleidende voorstelling van zaken maakt een verschil uit van € 1.2 miljard.
Er is maar één, nu volledig onderbouwde conclusie mogelijk: Stop vandaag nog met de Noord/Zuidlijn!!!
Alleen al op financiële gronden. Nog ongerekend de enorme risico’s voor de historische binnenstad, de gammele vervoersprognoses, het verdwijnen van tram- en buslijnen en andere ellende die voor het gemeentebestuur allemaal vallen onder de noemer “klein ongemak”.

Graag zien wij zo spoedig mogelijk een reactie van het college op bovenstaande berekeningen.

Red Amsterdam

Pitt Treumann
lijsttrekker

Bijlage

Kosten en besparingen Noord zuidlijn voor de overheid (Rijk en Gemeente)

Na intensieve bestudering van de diverse rapporten van de Gemeente Amsterdam over de kosten van de Noord-Zuidlijn komt Red Amsterdam tot de conclusie dat stoppen aanzienlijk goedkoper is dan doorgaan. In het navolgende stuk rekenen we beide scenario’s door:


*) evenredig deel van de totale vernieuwing van treinen en systemen(veiligheidssysteem!) .

**) geraamde rente uitsluitend over de nu nog te doen investeringen (er is reeds 1.35 mld geinvesteerd en dat stijgt naar 3.8 mld. er moet dus nog 2.45 mld. gedaan worden. De netto schuld van Amsterdam stijgt dus van nu tot 2017 geleidelijk met dat bedrag.) Amsterdam moet vrijwel alle uitgaven nu financieren met leningen en daar moet uiteraard rente over worden betaald.

***) Zonder de nog ongetwijfeld te verwachten extra kosten boven de raming van Veerman. (schadevergoeding Bijenkorf? Ook bij ontruiming uit voorzichtigheid?)

*) Dit bedrag komt ons als zeer hoog voor gezien de matige prestaties van de aannemers maar we gaan er verder niet op in vanwege commercieel gevoelige onderhandelingen.

**) Gerson geeft een schatting van de kosten van dichtmaken en herstel die zeer hoog zijn:300mln . In de desbetreffende passage van de brief van Gerson komen in 10 regels vijf maal de woorden “indicatief “, “schatting” en “ globaal” voor. . Kortom de natte vinger van Veerman! Overigens noemt Veerman in zijn rapport ook een bedrag als ondergrens van 137mln. Wij schatten het bedrag op 150 mln voor het vullen van de stations met water of zand en het dichtmaken van de straat en het slopen van een enkele uitsteeksel dat hindrlijk is.Vermoedelijk zijn deze kosten nog minder als er een geschikt alternatief gebruik gevonden wordt.

Kortom Stoppen nu bespaart de overheid meer dan de helft van de bouwkosten zoals nu geraamd:  2 miljard =2000 miljoen euro.

In het voorgaande hebben we aangetoond datr de totale overheid een besparing kan bereiken van 2 miljard , maar als men bijziende is dan is het wellicht ook wenselijk alleen naar het budget van Amsterdam te kijken. B&W hebben een overzicht gemaakt dat  “aantoont” dat Amsterdam er wellicht beter af is als doorgegaan wordt .

Bron: Bezuinigingsapport “Inzet op Herstel” Gemeente Amsterdam

Het belangrijkste verschil met het voorgaande is de terugbetaling van de rijkssubsidie. Dit wordt gepresenteerd als feit, maar de overeenkomst is anders. In de subsidieverdeling staat: “de subsidiënt KAN de subsidie onder bepaalde voorwaarden terug vragen”. Ook de commissie Veerman, toch al niet zo positief in z’n opvattingen over stoppen geeft aan dat deze teruggave onderhandelbaar is. Ook hebben wij hierboven aangegeven dat de kosten van “dichtmaken” lager zullen zijn dan hier aangegeven (zie voetnoot **) bij “Stoppen nu”.

Wezenlijk is onze beoordeling van  de tweede post , de 1.8 mld bij doorgaan en afmaken. Dit is wezenlijk omdat B&W iedereen verbaasd heeft door een LAGER bedrag te vermelden bij afmaken dan voor stoppen, en die bewering ook publiekelijk voortdurend te herhalen Deze verbazing is terecht en leidt bij ons tot ongeloof . Immers in het staatje wordt van de officiele kosten raming , 3,1mld de rijksbijdrage en overige bijdragen afgetrokken, die in de tweede regel genoemd zijn, 0,7 mld.

3.1 mld. minus rijks- en regiobijdrage van 700 mln is nog altijd 2.4 miljard en niet 1,8 miljard euro… Er is dus een gat ter grootte van 600 miljoen in deze berekening en de daarop gebaseerde bewering van B&W.

Er is in het geheel niets bekend van een extra finacieringsbron voor Amsterdam voor deze extra 600 mln. Het Rijk, de Tweede Kamer, heeft duidelijk vastgesteld dat er niets extra’s komt.

B&W hebben de Raad en de politieke partijen bewust of onbewust misleid. Men stelt dat de NZL Amsterdam 1.8 mld kost terwijl de echte kosten minstens 3,1 zijn (3,8 mld., zie boven minus rijksbijdrage 0,7 mld.). Met andere woorden men moffelt met z’n eigen cijfers, 1,3 mld weg,bijna de helft van de bouwkosten. Dat is meer dan 2000 euro per Amsterdammer.

Aangezien dit alles heeft geleid tot de bewering: “ stopzetten levert niks op aan besparingen “ en vrijwel alle politieke partijen dat voor zoete koek hebben geslikt en nu debateren over bezuinigen en over verhogen van belastingen en parkeertarieven , is het noodzakelijk dat er gauw opheldering komt, teneinde de teminste de  laatste dagen van de campagne zuiver te laten verlopen.

Wij voelen ons misleid, om het zacht uit te drukken, en met ons de bevolking die de – inmiddeld berucht wordende – extra bezuinigingen moet  gaan slikken ten gunste van de Noord-Zuidlijn.

Wanneer komt eindelijk na zo vele jaren van amateuristisch geklungel  de tijd dat de gemeente met geloofwaardige mededelingen komt over de Noord-Zuidlijn?

Ondergronds gedonder in Keulen

Ondergronds gedonder in Keulen

Het had weinig gescheeld of de carnavalsoptocht van afgelopen maandag, jaarlijks het grootste evenement in Keulen, moest worden afgelast. De rond 400.000 toeschouwers zouden de veiligheidswanden in de bouwput voor de metro onder het oude centrum kunnen doen instorten. Met die wanden bleek namelijk van alles mis te zijn. De optocht ging door en er gebeurde niets.

Maar sindsdien zijn nog meer gebreken aan de bouwput boven water gekomen. Aan de reeks schandalen rond de vier kilometer lange, 400 miljoen euro dure noordzuidlijn komt maar geen einde. Terwijl het grootste schandaal nog altijd niet is opgehelderd: vorig jaar maart stortte het stadsarchief in een bouwput, wat twee mensen het leven kostte en een schade van een half miljard euro opleverde.

Gebleken is dat bij de bouw van de veiligheidswanden op drie manieren is gesjoemeld. Om te beginnen is er minder en zwakker beton gebruikt dan voorgeschreven. Voorts ontbreekt maar liefst 83 procent van de beugels die de wanden moeten stabiliseren; die beugels zijn vorig jaar door bouwarbeiders aan schroothandelaren verkocht. En tenslotte zijn die sjoemelpraktijken in de protocollen systematisch verhuld.

Het Openbaar Ministerie is inmiddels een onderzoek begonnen. Het heeft ruim tien medewerkers van de betrokken bouwfirma’s in het vizier. De firma’s zelf hebben drie leidinggevende medewerkers op non-actief gesteld. De opdrachtgever, het Keulse Vervoersbedrijf, overweegt het contract met de coördinerende firma Bilfinger Berger op te zeggen. De burgemeester van Keulen, Jürgen Roters (SPD), heeft Bilfinger Berger in een brief op poten om een duidelijke reactie gevraagd. Op een eerder verzoek van hem had de firma gewezen op software-problemen bij het opstellen van de protocollen. Dat pikte de burgemeester niet. Alles wijst erop dat de protocollen opzettelijk zijn gemanipuleerd.

Maar de politiek zelf is ook niet zonder schuld. Enkele jaren geleden bezuinigde de stad op de dienst die toezicht houdt op grote bouwprojecten. Bij het metroproject leest men alleen nog de protocollen na vanachter het bureau. „Had mijn dienst nog bestaan”, klaagde de wegbezuinigde toezichthouder in een Keulse krant, „dan waren we elke dag ter plaatse geweest.” Nu is het voor de betrokken instanties zaak om snel te handelen.

De veiligheidswanden krijgen het de komende weken zwaar te verduren. Door de dooi stijgt het water in de Rijn en in de grond. De druk op de wanden zal toenemen, waardoor ze dreigen in te storten. Men vreest enkele bouwputten te moeten laten onderlopen, zodat de druk aan beide kanten van de wand gelijk is. In de Duitse pers trekt men vergelijkingen met de situatie in Amsterdam en Düsseldorf. In beide steden zijn bij de bouw van metrotunnels firma’s betrokken die ook in Keulen actief zijn. In Amsterdam is dat de firma Züblin. Zijn daar de stabiliseringsbeugels wel nauwkeurig nageteld?

Antoine Verbij

zie ook de volkskrant;

Volkskrant.nl Nog meer prutswerk metro Keulen klik hier voor link

Zeesluis: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Brief Pitt Treumann over de Zeesluis Aan de leden van de gemeeenteraad Amsterdam

Klik hier voor brief Pitt Treumann over de Zeesluis Aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam

Zeesluis Aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam PDF

Aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam

Betreft: zeesluis

Amsterdam, 17 februari 2010

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Het drama rond de besluitvorming over de Noord-Zuidlijn ligt iedereen nog vers in het geheugen. U staat nu voor een belangrijke beslissing. Red Amsterdam doet een dringend beroep op U om met de geplande aanleg van de zeesluis niet opnieuw in de fout te gaan.

Met de kennis van nu kunt U nu al nee zeggen tegen dit megalomane geldverslindende project.

Amsterdam moet niet willen concurreren met Rotterdam, dat internationaal gezien een van de grootste en sterkste doorvoerhavens ter wereld is. Er moet een goed overleg tot stand komen tussen Rotterdam en Amsterdam om tot een zinnige verdeling van taken te komen, zodat de twee havens complementair en niet concurrerend zijn. Onze stad zou zich onder andere meer moeten richten op een verdere uitbouw als verblijfshaven, o.m. voor grote cruiseschepen. Daartoe zou het havengebied dan recreatiever moeten worden ingericht.

Red Amsterdam wijst de plannen voor een nieuwe grote sluis bij IJmuiden van de hand vanwege de te verwachten schade voor milieu en in het bijzonder de ecologische hoofdstructuur en de Stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed). De nieuwe sluis zal een stimulans zijn voor grootschalige ontwikkelingen die recreatie- en natuurgebieden zal aantasten. Wij richten de prioriteit op de ontwikkeling van duurzame en met name hoogwaardige werkgelegenheid (hoge toegevoegde waarde) met een goed gebruik van de schaarse ruimte. Kortom schoon, slim en toch sterk!

De besluitvorming over de nieuwe zeesluis bij IJmuiden is een overrompeling door gemeente en Rijk van de actieve milieubeweging in het gebied en lijkt sterk op de besluitvorming over de metro: Voorbijgaan aan alternatieven, negatieve of op z’n best marginale kosten-baten analyse, een zware, onrendabele uitgave die jarenlang op de begroting van Amsterdam zal blijven drukken, marginale effecten op werkgelegenheid, en op de langere duur vernieling van onvervangbare en unieke gebieden, minachting voor de inspraak van belanghebbenden en het drammerig doordrukken van eigen ongelijk

Zoals Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinancien aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dinsdag 16 februari in het Parool schreef: “In het belang van de belastingbetaler, in het belang van de integriteit van het publieke bestuur en in het belang van het land dient de gemeente het project van een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden te staken en op zoek te gaan naar betere alternatieven. Zo niet, dan zal ook het zeesluisproject in IJmuiden in een politiek-bestuurlijk en financieel-economisch fiasco ontaarden.”

Pitt Treumann

Lijsttrekker Red Amsterdam

Pitt Treumann

Pitt Treumann - lijsttrekker Red Amsterdam - © Wim Ruigrok

Parool Poll: 47% van de Amsterdammers laat stem afhangen van Noord-Zuidlijn.

Bijna 3.000 mensen hebben afgelopen weekend gestemd op de poll van het Parool met de vraag: Is stoppen of doorgaan met de Noord-Zuidlijn bepalend voor uw keuze op 3 maart? 47% van de stemmers heeft aangegeven dat dat het geval is! En dat is een veel groter aantal dan wat drie weken geleden uit het onderzoek van dienst O&S van de gemeente Amsterdam kwam. Toen reageerde slechts bijna 12% van de ondervraagden positief op de vraag of de Noord-Zuidlijn invloed had op hun stemgedrag. Duidelijk is nu in ieder geval dat de Noord-Zuidlijn een zeer belangrijk punt bij de verkiezingen gaat worden en heeft Red Amsterdam daarmee aangetoond dat haar speerpunt sterk leeft onder de kiezers.

Bron: www.parool.nl

Wij zijn tegen de Noord-Zuidlijn – Carnavalskraker Nelly en Miranda

Speciaal voor Carnaval: het godsgruwelijk fantastisch prachtige anti Noord-Zuidlijn lied van Pieter Nieuwint (tekst en muziek) gezongen door Nelly en Miranda Frijda!
Binnenkort ook te koop op single. Toch de download? Maak dan geld over op: rekeningnummer 15.61.59.201 van de Rabobank t.n.v. Vereniging Red Amsterdam te Amsterdam o.v.v. carnavalsdonatie, of word lid!

Wij zijn tegen de Noord-Zuidlijn (radio edit) klik hier

En horen hoe Nelly in 1997 over de Noord-Zuidlijn dacht doe je hier.

Nelly Frijda

Nelly Frijda - ©Boris Klatser (rechtenvrij te gebruiken icm artikel over Red Amsterdam)

Cobouw: fundering veel panden langs NZL route slecht

Het bouwvakblad Cobouw heeft vandaag een verhaal over de beperkte kennis bij het Projectbureau Noord-Zuidlijn van veel funderingen van panden langs de route. Hierin wordt funderingsspecialist Victor de Waal aangehaald, die gisteravond bij de hoorzitting van de Gemeenteraad sprak over deze kwestie. Het hele verhaal is te lezen door op het onderstaande plaatje te klikken.

Boordebat stelt alles behalve gerust

Het Grote Boordebat, dat AT5 gisteravond live uitzond, zal weinig mensen hebben gerustgesteld. In de volle raadszaal van het stadhuis deden deskundigen van het project Noord-Zuidlijn hun uiterste best de risico’s van het boren te bagatelliseren, maar onafhankelijk funderingsdeskundige Victor de Waal maakte daar gehakt van. Ook van bewoners uit de zaal kwamen zeer kritische vragen en opmerkingen, evenals uiteraard van Pitt Treumann namens Red Amsterdam.

Vier zwakke punten
In een helder betoog noemde De Waal vier zwakke punten in het optimistische verhaal van de gemeente:

1. De gemeente heeft slechts 220 panden langs het tracé versterkt, op basis van een steekproefsgewijs onderzoek aan 1500 panden. Er zijn dus waarschijnlijk nog een paar honderd panden die ook versterkt hadden moeten worden.

2. De drassige Amsterdamse bodem is niet te vergelijken met die in andere steden als Den Haag of Hamburg. Ook het type funderingen met houten palen wijkt af. Hier worden gebouwen mede gedragen door de hogere grondlagen: juist daar treedt de meeste verzakking op. De Waal is ervan overtuigd dat dit wordt onderschat. Aan funderingsdeskundigen in Amsterdam, zoals hijzelf, is niets gevraagd.

3. Verzakkingen zijn niet zo precies te voorspellen als wordt voorgespiegeld. Een zetting van de bodem met twee centimeter kan er makkelijk toe leiden dat de houten heipalen tien centimeter wegzakken.

4. Zakkingen treden niet gelijkmatig op over een heel gebouw, maar bijvoorbeeld alleen in een hoek. Daardoor kraakt het gebouw in z’n voegen. De Waal vertelde zelf ooit zoiets meegemaakt te hebben, wat een angstaanjagende ervaring was (“Ik wilde bijna het raam uit springen”).

Blow out
In de gepresenteerde methode van voortdurend ‘meten en bijsturen’ had De Waal ook al weinig vertrouwen. “Dat verhaal verkoopt heel goed, wat ik vroeger zelf ook deed. Maar als er echt iets fout gaat kun je dat niet meer corrigeren, hooguit een beetje in de hand houden.” Een zogeheten ‘blow out’ is zo’n calamiteit, als de druk voor de boor plotseling wegvalt. Dan ontstaat er een krater aan het oppervlak, met alle gevolgen van dien.

Schadevergoeding
Kortom, deskundige De Waal verwacht veel meer schade dan de gemeente. Tegelijk waarschuwt hij dat in de praktijk de schadevergoeding bijna nooit goed is.  Zo is van gevolgschade, die jaren later optreedt, de oorzaak moeilijk vast te stellen. De belofte van de gemeente om hier “coulant mee om te gaan” werkt volgens De Waal niet. “Veel mensen krijgen hun schade niet vergoed.”

De boor, eenmaal in beweging…
Pitt Treumann leverde onder meer felle kritiek op het plan om gewoon door te gaan met boren in het geval van een calamiteit. “Hoe groot moet de ramp zijn om echt te stoppen?” Een bewoner riep: “De boor, eenmaal in beweging, kan niet worden gestopt”, met een kennelijke verwijzing naar de militaire colonne die in 1980 de Vondelstraat ontruimde.

NZ-boor alleen stilgezet bij calamiteiten (Parool 11-02-2010)
Bewoners vrezen boren Noord-Zuidlijn (Telegraaf, 11-02-2010): met reacties